Back
Auto Zeitung - New Car: Fiesta XR2
"Neuheiten: Ford Fiesta XR2: Schon Gefahren"
14th September 1981
Next

 

 

Home » Magazine Articles » German DE » Auto Zeitung »

New Car: Fiesta XR2
Thank you to Stephan Muller (aka Kentpower) for supplying this article.

Auto Zeitung - New Car: Fiesta XR2 - Front Cover

Auto Zeitung - New Car: Fiesta XR2 - Page 1

Auto Zeitung - New Car: Fiesta XR2 - Page 2

Auto Zeitung - New Car: Fiesta XR2 - Page 1